check out
what we do

Giai đoạn quy hoạch và lên kế hoạch

  1. Kiểm tra khu đất dự án về hiện trạng ranh đất và hạ tầng hiện hữu, phối hợp cho việc khảo sát địa hình để ghi nhận đặc trưng của lô đất.
  2. Đề xuất và phối hợp với Đơn vị khảo sát chẳng hạn như chọn nhà thầu có chuyên môn để tiến hành công việc khảo sát địa chất, địa hình.
  3. Tham khảo ý kiến và yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan đến quy hoạch và bố trí như khoảng lùi xây dựng, mật độ xây dựng và cây xanh, tổng diện tích sàn xây dựng, hàng rào...
  4. Lấy ý kiến và nghiên cứu tóm tắt dự án của Khách hàng cùng với những thông tin phản hồi (1) (2) (3) để thiết lập bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch dự án.
  5. Căn cứ vào yêu cầu của Khách hàng để thiết lập bản vẽ sơ bộ cho các tòa nhà của dự án.
  6. Thực hiên các thủ tục cần thiết để đệ trình cơ quan chức năng liên quan trước khi bắt đầu khởi công xây dựng và bắt đầu đưa vào vận hành khi hoàn thành dự án.
  7. Thực hiên và trình bày để cùng thảo luận cho phê duyệt tổng tiến độ dự án.
  8. Thực hiện và trình bày ước tính tổng dự toán xây dựng công trình