check out
what we do

Giai đoạn mời và chọn thầu

  1. Thực hiện cấu trúc hợp đồng cho các gói thầu của công trình.
  2. Thực hiện tài liệu hồ sơ mời thầu bao gồm chỉ dẫn kỹ thuật và các điều kiện cụ thể trong hợp đồng.
  3. Tiến hành sơ tuyển Nhà thầu.
  4. Thực hiện phát hành hồ sơ mời thầu.
  5. Phân tích, báo cáo đánh giá các giá trị liên quan trong hồ sơ dự thầu và đề xuất lựa chọn Nhà thầu có năng lực về tài chính và có chuyên môn tốt nhất.
  6. Soạn thư thông báo kết quả trao giao thầu để thông báo đến Đơn vị trúng thầu.
  7. Soạn tài liệu hồ sơ hợp đồng để ký kết giữa Khách hàng và Nhà thầu.