check out
what we do

Peringkat Persiapan Akhir

  1. Menyediakan senarai semak kecacatan sebelum pengeluaran Sijil Siap Kerja dan memastikan bahawa kecacatan itu diperbaiki dalam masa yang diperuntukkan.
  2. Menyediakan Akaun Akhir untuk setiap pakej kerja.
  3. Menyelaras kerja-kerja pembaikan untuk kecacatan yang mungkin timbul dari semasa ke semasa dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan.
  4. Menyelaras dokumen penyerahan termasuk lukisan dan pensijilan yang diperlukan untuk membuat permohonan yang betul kepada pihak berkuasa, kementerian atau jabatan yang berkaitan bagi pengeluaran Sijil Siap dan Pematuhan (CCC) / Sijil Layak Menduduki (CFO). CCC / CFO akan mengesahkan pendudukan dan permulaan operasi bagi projek yang telah dibina mengikut pelan yang diluluskan.