check out
what we do

Giai đoạn hoàn thành xây dựng

  1. Kiểm tra và phát hành danh sách liệt kê các công việc khiếm khuyết và đảm bảo các công việc này phải được sửa chữa trong khoảng thời gian quy định trước khi phát hành Giấy chứng nhận hoàn thành công việc.
  2. Thực hiện hồ sơ quyết toán cho các gói thầu.
  3. Phối hợp việc sửa chữa các khiếm khuyết phát sinh trong suốt thời gian bảo hành.
  4. Phối hợp hồ sơ xin phép bao gồm các bản vẽ và giấy chứng nhận được yêu cầu cho việc trình duyệt đến cơ quan chức năng liên quan cho việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công trình và sử dụng đưa vào vận hành dự án.