check out
what we do

Giai đoạn quản lý xây dựng

  1. Cung cấp nhân sự có chuyên môn thích hợp cho việc phối hợp thường trực ở công trường và giám sát công việc trong suốt thời gian thi công công trình.
  2. Đảm bảo tất cả công việc được thực hiên đúng theo bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật yêu cầu và hoàn thành theo thời gian quy định trong Hợp đồng.
  3. Phối hợp công việc với các Nhà thầu / Nhà cung cấp bằng việc sắp xếp tổ chức họp giao ban và họp phối hợp theo thời gian định kỳ như qui định.
  4. Kiểm tra và xác nhận khối lượng công việc thực hiện và vật tư cung cấp đến công trường theo thời gian định kỳ hàng tháng.
  5. Cập nhật định kỳ ngân quỹ trên cơ sở chi phí thay đổi (tăng hoặc giảm) do phát sinh trong thời gian thực hiện hợp đồng.
  6. Cập nhật định kỳ tổng tiến độ và theo dõi việc hoàn thành trong từng giai đoạn hoạt động thi công xây dựng.
  7. Tư vấn Khách hàng các vấn đề phát sinh về hợp đồng như gia hạn thời gian hoàn thành, phạt chậm trễ đối với các gói thầu…
  8. Phối hợp các dịch vụ có sẵn như điện, nước cho việc thí nghiệm và chạy thử các thiết bị trong thời gian thích hợp như tiến độ hoạch định.
  9. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu pháp lý của Khách hàng về an toàn lao động và sức khỏe tại công trường.